Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1 Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er:
Privatfly No Olimb DA
Bygdøy allé 123 B, 0273 Oslo
Epost: post@privatfly.no
Telefon: +4740625095
Org nr 986 556 761

og betegnes i det følgende som  selger/selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillinge, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Pris for de forskjellige kurspakkene er oppgitt på skolens nettside:
https://privatfly.no/#price
Alle varer og kurs som Privatfly.no selger er unntatt moms. Pris på varar og kurs inkuderer ikke porto, dette legges til ved betaling.

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Betaling skjer vanligvis via Paypal (bruk av betalingskort) eller via Vipps. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

5. Levering

Levering er skjedd når kjøperen har mottatt påloggingsinformasjon. Dette sendes ut på epost. Dette skjer normalt innen 48 fra bestillingen ble registrert. Kunder som bruker Hotmail eller Gmail bes passe på at ikke epost fra oss havnet i ”Søppelpost” eller ”Spam”. Varer som kreves fysisk forsendelse sendes normalt innen 14 dager.

6. Angreret

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt og tilgang til kurset opphører. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Ved angrerett skal følgende skjema benyttes:
https://privatfly.no/angreskjema.pdf

7. Kopiering

Videreformidling eller bruk, herunder å foreta endringer i eller tilpasninger av kurset eller studieopplegget og tilhørende studiemateriell, er ikke tillatt. Alt studiemateriell er beskyttet av Åndsverksloven. Det er ikke tillatt å ta kopier i noen form, elektronisk eller på papir, i den hensikt å videreformidle dette til utenforstående. Det er heller ikke tillat å la andre personer eller organisasjoner benytte innholdet i kurset.

8. Forsinkelse og manglende levering

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

9. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

X
X
X
X