Teorieksamen

Dersom du skal konvertere fra ICAO- eller FAA-sertifikat til EASA PPL må du ha følgende teorieksamen:

1 Air Law and ATC Procedures
2 Human Performormance

Teorikurs

Siden noen fag overlapper hverandre vil teorikurset bestå av følgende fag:
1 Air Law and ATC Procedures
6 Operational Procedures
2 Human Performormance

Når du er ferdig med alle innsendinger melder vi deg opp til eksamen.
Her finner du informasjon om eksamen!

Pris: 1600,-
Kjøp kurset her:
Teorikurset har kun digitale lærebøker:

  • Online lærebok på nettskolen (inkludert i kursavgift)
  • Ebook (699,-)

Her er hva Luftfartstilsynet og lovverket sier

Følgende dokumentasjon skal sendes samlet med bestått skill test-skjema:

  • Kopi av ICAO- eller FAA-sertifikat.
  • Kopi av flygetidsbok: side med utsjekker («endorsements»)
  • De to siste loggførte sidene (som dokumenterer total tid, med mer)
  • Kopi av gyldig EASA medical (legeattest).
  • Prøvedokumentasjon for bestått Language Proficiency test (Ref. Part. FCL.055).
  • Annen relevant dokumentasjon.

Kilde: https://luftfartstilsynet.no/

For gjeldende regelverk, se artikkel 8, samt vedlegg III «Conditions for the acceptance of licences issued by or on behalf of third countries», i forskrift om sertifisering av besetningsmedlemmer, forordning (EU) 1178/2011 med relevante endringer.

Forordning (EU) 1178/2011 med relevante endringer:

B. KONVERTERING AV SERTIFIKATER
1. Et PPL/BPL/SPL-sertifikat, et CPL- eller ATPL-sertifikat som er utstedt av en tredjestat i samsvar med kravene i vedlegg 1 til Chicago-konvensjonen, kan av vedkommende myndighet i en medlemsstat konverteres til del-FCL PPL/BPL/SPL med klasse- eller typerettighet for én flyger. Flygeren skal sende søknad til vedkommende myndighet i sin bosteds- eller etableringsstat.
2. Innehaveren av sertifikatet skal oppfylle følgende minstekrav for den relevante luftfartøykategorien:
a) bestå en skriftlig eksamen i luftfartslovgivning og menneskelig yteevne,
b) bestå PPL-, BPL- eller SPL-ferdighetsprøven, etter hva som er relevant, i samsvar med del-FCL,
c) oppfylle kravene til utstedelse av den relevante klasse- eller typerettigheten i samsvar med kapittel H,
d) inneha minst en legeattest av klasse 2 utstedt i samsvar med del-MED,
e) framvise at vedkommende har språkferdigheter i samsvar med FCL.055,
f) ha fullført minst 100 timers flygetid som flyger.

X
X
X
X