Teorieksamen for privatflygere og trafikkflygere

Kilde: Luftfartstilsynet.no

Luftfartstilsynet er i ferd med å innføre nytt system for elektronisk eksamen. Ved omlegging av eksamenssystem kan gitt datoer bli endret. Informasjon vil bli gitt på Luftfartstilsynets nettside og via skolene

LAPL(A/H), PPL(A/H) og RTL

Eksamensperiode Påmeldingsfrist Eksamen
1 – 2018 2. januar 25. januar
2 – 2018 19. februar 15. mars
3 – 2018 9. april 3. mai
4 – 2018 (Starmoen) 4. juni 23. juni*
5 – 2018 27. august 20. september
6 – 2018 29. oktober 22. november

*Eksamensdag lørdag

Eksamenssteder for privatflygere**

 • Bergen
 • Bodø
 • Førde
 • Lakselv
 • Notodden
 • Oslo (Asker)
 • Stavanger
 • Tromsø
 • Trondheim
 • Ålesund
 • Elverum, Starmoen (kun juni)

** På grunn av ulik kapasitet og ulikt antall kandidater kan ikke Luftfartstilsynet garantere at kandidatene får gå opp til eksamen på ønsket eksamenssted. Kandidater som ikke får plass på ønsket eksamenssted får tilbud om å ta eksamen ved et annet eksamenssted.

Endringer kan forekomme.

 

 

Eksamensreglement

Påmelding til eksamen

1. Påmelding til teorieksamen skal gå gjennom godkjent flyskole. Skjemaet NF-1089B «Påmelding til teoriprøve for operative luftfartssertifikat/rettighet» skal benyttes.
2. Punkt 1 gjelder også ved påmelding til omprøver.

Privatister

3. Kandidater som har fullført militær flygerutdanning og som tilfredsstiller kravene i AIC N-03/17 kan melde seg opp som privatist.

4. Innehavere av nasjonalt sertifikat kan melde seg opp til eksamen i faget Human Performance / Menneskelige ytelser som privatist.

Fravær og trekkfrist

5. Påmeldingen er bindende. Det er ikke mulig å trekke seg fra eksamen uten gyldig fravær.

6. Fravær skal dokumenteres med legeerklæring som inneholder bekreftelse på at kandidaten ikke kan møte til eksamen på gitte datoer.

7. Legeerklæring skal være utstedt på forhånd eller når sykdom inntreffer. Dersom en kandidat blir syk på eksamensdagen, skal han/hun uten ugrunnet opphold oppsøke lege for å få utstedt legeerklæring.

8. Kandidaten skal straks informere skolen om fraværet. Skolen informerer Luftfartstilsynet.

9. Ugyldig fravær regnes som et forsøk og en eksamensperiode (sitting).

Gebyrer

10. Gebyr for teoriprøve er angitt i BSL A 1-2 og vil bli fakturert.

11. Kandidater som uteblir fra eksamen uten gyldig fravær, vil bli fakturert for den eksamen han/hun er meldt opp til.

Oppstart av eksamen

12. Eksamenskandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter. Kandidater som møter senere enn dette skal henvende seg til eksamensvakt, for eventuelt å få tillatelse til å gå opp til eksamen. Det gis ikke tillegg i tiden til kandidater som kommer for sent til eksamen.

13. Eksamenskandidaten skal vise gyldig legitimasjon før eksamen starter. Dersom ikke legitimasjon kan forevises, skal eksamenskandidaten bortvises fra eksamen. Godkjent legitimasjon er pass, Postens identitetskort, Forsvarets identitetskort, bankkort, førerkort.

14. Eksamenskandidaten skal straks sette seg på anvist plass. Han/hun må ikke forlate plassen eller bytte plass uten tillatelse fra eksamensvakt.

15. Eksamen kan først starte når alle kandidater har satt seg på sine plasser.

16. Sekker, vesker, yttertøy og lignende skal oppbevares hos eksamensvakt. Kandidatene har ikke tilgang til disse tingene under eksamen.

17. Mobiltelefoner skal slås av og oppbevares etter anvisning fra eksamensvakt. Mobiltelefoner som befinner seg hos kandidatene under eksamen blir regnet som forsøk på fusk uavhengig av om telefonen er på- eller avslått.

18. Armbåndsur er ikke tillatt under eksamen og skal oppbevares etter anvisning fra eksamensvakt. Dette gjelder både smartklokker og vanlige klokker.

19. Eksamensvakt skal kontrollere at kandidatene bare har med hjelpemidler som er tillatt brukt ved eksamen.

Under eksamen

20. Det er ikke tillatt å ha kontakt med andre kandidater så lenge eksamen pågår. Fusk eller forsøk på fusk vil føre til utestenging fra eksamen. Ethvert spørsmål skal rettes til eksamensvakt.

21. Kandidatene får utlevert samtlige eksamensoppgaver når eksamen starter. Kandidater som skal ha mer enn ett fag kan selv disponere tiden som benyttes per fag, så lenge totaltiden ikke overskrides. Dersom en kandidat ikke er ferdig med sin besvarelse innen eksamenstidens utløp, skal eksamen leveres og kandidaten forlate eksamenslokalet.

22. Pauser avholdes innenfor den totale tiden kandidatene har tilgjengelig. Det gis ikke tillegg i tiden til pauser. Eksamensvakten skal kontaktes ved behov for pause.

23. Kommentarer og spørsmål i tilknytning til faget skrives på utlevert kommentarskjema. Disse blir gjennomgått av Luftfartstilsynet i ettertid. Eksamensvakt kan ikke avklare faglige spørsmål.

24. Alt kladdepapir som brukes ved eksamen blir utlevert av eksamensvakt. Utleverte kladdeark leveres eksamensvakt uoppfordret etter prøven. Det er ikke tillatt å ta med seg kladdepapir eller lignende ut fra eksamenslokalet.

Fusk

25. Luftfartstilsynet skal varsles så snart som mulig dersom en eksamensvakt oppdager fusk eller forsøk på fusk. Eksamensvakt skal inndra kladdeark, notater, mobiltelefoner eller annet som kan være bevis på at kandidaten har fusket.

26. Dersom den observerte handlingen betraktes som fusk eller forsøk på fusk skal kandidaten utestenges fra å ta nye eksamener i minimum 12 måneder.

27. Det er ikke tillatt å benytte utstyr med opptaksfunksjon, som fotoapparat, kamerapenn, kamerabrille og lignende under eksamen. Det er heller ikke tillatt å ha slikt utstyr på seg under eksamen. Denne oversikten er ikke utfyllende, slik at bruk av enhver form for opptaksutstyr vil regnes som fusk.

Sensur

28. Resultatet på avlagt eksamen sendes hver enkelt kandidat pr. post så snart som mulig etter siste eksamen er avlagt, senest 3 uker etter siste eksamensdag. Resultatet vil ikke bli meddelt over telefon eller e-post.

29. Vitnemål etter eksamen i PPL er gyldig i 24 måneder fra datoen siste eksamen er bestått.

Innsyn

30. Etter sensur har kandidatene rett til innsyn i egne eksamensbesvarelser.

31. Retten til innsyn følger forvaltningslovens kapittel IV. Søknad om innsyn skal være skriftlig og sendes gjennom skolen.

32. Innsyn skal foretas i Luftfartstilsynets lokaler i Bodø etter nærmere avtale.

33. Tillatte hjelpemidler ved innsyn er de samme som ved gjennomføring av eksamen. I tillegg kan kandidaten eller den han/hun gir fullmakt benytte lærebøker og pensumlister. Det er imidlertid ikke tillatt å benytte seg av PC, mobiltelefon eller annet utstyr med kommunikasjonsmulighet.

34. Ved innsyn som gjennomføres av andre enn kandidaten selv må det fremlegges fullmakt. Fullmakten må være datert, det må fremgå hvilken eksamen innsynet gjelder for og den må være signert av kandidaten.

Klageadgang

35. Kandidater som avlegger eksamen for Luftfartstilsynet kan klage på bedømmelsen etter at sensur er falt.

36. Adgangen til å klage på sensuren følger forvaltningslovens kapittel VI. En klage skal være skriftlig og sendes gjennom skolen.

37. Dersom en klage fører til at mer enn 15 % av det totale antall spørsmål i et fag blir annullert, vil Luftfartstilsynet vurdere om prøven i faget skal annulleres.

38. Klager på administrasjon av eksamen (eksamenslokale, støy, lysforhold og lignende) skal sendes uten ugrunnet opphold til Luftfartstilsynet og senest før sensuren har falt.

39. Klage på bortvisning og eller utestenging fra eksamen må fremsettes innen 21 dager fra bortvisning eller vedtak om utestenging.

40. Ved annullering av eksamen etter punkt 37 og 38 gis kandidaten anledning til ny eksamen. Annullert prøve regnes ikke som et forsøk og det kreves ikke nytt gebyr for denne prøven.

41. Dersom påmeldingsfristen til omprøve faller før klagen er ferdigbehandlet av Luftfartstilsynet, er det opp til kandidaten om han/hun vil melde seg på til omprøve. Påmelding er bindende og det skal betales gebyr. Dersom klagen går i favør av kandidaten kan kandidaten velge å ikke møte til eksamen, men gebyret må likevel betales. Dersom omprøve er gjennomført og det gis medhold i den innklagede eksamen, blir det høyeste resultatet tellende. Tidsbegrensninger

42. Kandidaten kan møte til eksamen inntil seks ganger (sittings) innenfor en periode på 18 måneder. En ordinær eksamensperiode regnes som én sitting. Det kan avlegges eksamen inntil fire ganger i ett og samme fag.

43. Alle teoriprøver til PPL må være bestått innenfor en periode på 18 måneder, regnet fra slutten av den kalendermåned hvor kandidaten først gikk opp til eksamen.

Tillatte hjelpemidler

Kandidatene må selv medbringe:
• konvensjonell regnestav/regneskive uten bruksanvisning. Elektronisk flight computer er ikke tillatt
• konvensjonell transportør/plotter uten bruksanvisning
• ikke-programmerbar kalkulator

Følgende kalkulatorer er tillatt:
• Enkle kalkulatorer med skjerm som består av kun én linje, og med ingen andre taster enn:
• tallene 0,1,2,3,4,5,6,7,8 og 9
• de fire regningsartene +, -, / og *
• prosent
• kvadratrot
• desimalpunktum
• likhetstegn
• minnefunksjonene M, M+ og M-
• Casio fx-82-serien. Alle kalkulatorer av merket Casio med modellbetegnelse fx-82 med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.
• TI BA-II Plus.

Alle kalkulatorer av merket Texas Instruments med modellbetegnelse BA-II Plus med én eller flere bokstaver (men ikke tall) i tillegg.

Andre kalkulatorer enn de som er nevnt ovenfor er ikke tillatt på eksamen. Det er kandidatens eget ansvar å medbringe godkjent kalkulator.

Det er ikke tillatt å bruke kalkulatorfunksjon på mobiltelefon, nettbrett eller lignende.

Det er ikke tillatt å bruke noen form for ordbøker.

Hjelpemidlene skal ikke inneholde annet skriftlig materiale enn slik de opprinnelig er utgitt. Notater og løse ark regnes som fusk. Markeringstusj aksepteres.

Lovhjemler

BSL C 1-1a, punkt 6.1
Forvaltningslovens § 18 og 20
Part-FCL.025 (b)(2) og (3), og (c) (1) (i)